page_head_Bg

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

polat konstruksiýalarynyň öndürijiligi

     Malylylyk izolýasiýasy we energiýa tygşytlaýyş tehnologiýasy Lighteňil polat gurluşy malylylyk izolýasiýa täsirini üpjün etmek üçin binalaryň daşky diwarlarynda we üçeklerinde ulanylýan ýylylyk izolýasiýa materiallary uzak wagtlap ulanylyp bilner we termiki izolýasiýa edilip bilner.Umuman aýdanyňda, ýeňil polatdan ýasalan ýaşaýyş jaýlarynyň diwar sütünleriniň arasynda aýna süýümli mesh doldurmakdan başga-da, diwaryň daşyna ýylylyk köprüsini täsirli bloklaýan termal izolýasiýa materialynyň bir gatlagy ýelmenýär. daşky diwar paneli;pollaryň arasyndaky bogunlar Içki pollar arkaly ýylylyk geçirişini azaltmak üçin aýna süýüm bilen doldurylýar;içerki diwarlaryň arasynda ýylylyk geçirişini azaltmak üçin içerki diwar sütünleriniň hemmesi aýna süýüm bilen doldurylýar.

Fireangyndan goramak tehnologiýasy lighteňil polat gurluşynyň esasy meselesi ýangyndan goramak tehnologiýasyny ulanmakdyr.Residentialaşaýyş jaýlarynyň ýeňil polatdan ýasalan ýangyna garşylyk derejesi dörtdir.Residentialaşaýyş jaýlarynyň ýeňil polatdan ýasalan diwarlary üçin diwarlaryň we poluň iki tarapyna ot gips tagtalary berkidilýär.Ordinaryönekeý ýangyn diwarlary we kiçi maşgala diwarlary üçin 25,4 mm galyňlykda (1 dýuým) gips tagtalary, 1 sagadyň ýangyndan goramak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ulanylýar.Diwar sütünleri bilen pol birikmeleriniň arasynda doldurylan aýna süýümi hem otdan we ýylylyk geçirişinden goramakda oňyn rol oýnaýar.

 

steel

Ses izolýasiýa tehnologiýasy lighteňil polat gurluşy içki we daşarky diwarlar bilen poluň bogunlarynyň arasynda aýna ýüň bilen doldurylýar, bu howa arkaly berilýän ses böleginiň täsiriniň öňüni alýar we gaty arkaly berilýän täsir sesine şeýle seredilýär: diwar sütüni aralyk giňişlik bilen ikinji diwary emele getirýär;potolok üçin gips tagtasyny düzeltmek üçin ulanylýan kiçijik keel üçin pollaryň arasynda gaty ses geçirişini azaltmak üçin kiçijik ýeri bolan elastik gurluş ulanylýar.
 


Iş wagty: Mart-04-2022