page_head_Bg

Biz hakda

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
factory-tour-(1)

Kompaniýanyň tertibi

Biziň kompaniýamyz, kebşirlenen sferik tor, bolt sferik paneli, uly giňişlikdäki ýörite görnüşli paneli öndürmekde we gurnamakda ýöriteleşen polat gurluş in engineeringenerçilik kärhanasydyr.Kompaniýada 90-dan gowrak adamdan ybarat hünärmen tehnologiýa we gurluşyk dolandyryş topary, 160-dan gowrak adamdan ybarat tejribeli gurluşyk topary bar.Milli iri göwrümli möhüm taslamalaryň köpüsiniň polat gurluşygyna gatnaşdy we eýesi we baş potratçy tarapyndan ençeme gezek ýokary baha berildi."Adamlara gönükdirilen" ýörelgesine laýyklykda kompaniýa "ýokary hilli polat gurluşy" taslamasyny döretmegi maksat edinýär;gurluşyk işinde kompaniýa polat gurluşy pudagynda täze görkeziji döretmek üçin yzygiderli tagalla edýär we yzygiderli tagalla edýär.

Zawod meýdany
+
Tejribe ýyllary
+
Işçileriň sany
+
Taslamanyň tamamlanmagy

Kompaniýanyň hormaty

Hyzmatdaşlyk, ýeňiş gazanmak, goldaw, topar, özara kömek, umumy ösüş üçin el-ele.

Diri galmagyň hiline, ösüşiň ygtybarlylygyna

Kompaniýa, gurluşyk pudagynda iň oňat kärhana, ösen kollektiw, siwilizasiýa bölümi, şertnamalara boýun egýän we ygtybarly kärhana hökmünde Senagat birleşigi tarapyndan ençeme gezek öwüldi.Gurluşyk in engineeringenerligi baýragynda boldum.Şeýle hem, kompaniýa IS09001, IS014001 we GB / T28001 hil, daşky gurşaw we hünär howpsuzlygy "üçden bir" dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi, bu kompaniýa birnäçe ýyl bäri AAA derejeli karz kärhanalary, Jiangsu Gurluşyk Assosiasiýasynyň ýerine ýetiriji direktory bölümi, Gündogaryň agzasy Hytaý gurnama birleşigi we milli gurnama birleşigi.Sýuzhou gurluşyk kärhanalarynda halkara gurluşyk bazaryna giren ilkinji kärhana.

111
333
222

Kompaniýanyň tertibi

“Xuzhou Puye Steel Structure Engineering Co., Ltd.” polat kosmos çarçuwasynyň gurluşyk shemasyny, polat kosmos in engineeringenerçiliginiň dizaýnyny, çarçuwaly arhitekturany öndürmegi, polat gurluş kosmos çarçuwasynyň aksesuarlaryny satmagy we gurnamagy birleşdirýän hünärmen topar kompaniýasydyr. kosmos çarçuwasynyň gurluşygy.

Topar kompaniýasynyň başlygynyň ýolbaşçylygynda, Puye polat gurluşyk kompaniýasynyň hünäriniň korporatiw medeniýeti we iş pelsepesi bilen ajaýyp çalt ösüş gazandy.20000 inedördül metr önümçilik zawody bar we 2 sany kompaniýa we garaşsyz kanuny şahs üçin girdeji hasaba alyş merkezi, 90-dan gowrak işgäri, 120 kosmos çarçuwasynyň gurluşy topary, mekdep giňişliginiň gurluşy, ýokary tizlikli demir ýol menzili kosmos çarçuwasy bilen meşgullanýar. gurluşy, çeperçilik galereýasy kosmos çarçuwasynyň gurluşy, kosmos çarçuwasynyň kömür dökülýän dizaýny we gurluşygy.

factory-tour-(13)

Senagatyň geljegi

Ösüş tendensiýasy

“Xuzhou Puye Steel Structure Co., Ltd.” polat gurluşynyň gutulgysyz tendensiýasyna laýyk gelýär, häzirki zaman gurluşyk pudagyny ösdürýär we içerki güýç kärhanalarynyň ösüş prosesini ösdürýär.On ýyldan gowrak wagtdan soň kemala gelip başlady.

Kompaniýanyň pelsepesi

Jiangsu welaýatynda giňden ýaýran häzirki zaman polat gurluşyk we gurnama hünär kärhanasyna öwrüldi.Kompaniýa "ylmy we tehnologiki innowasiýa", ýurda hyzmat etmek üçin senagat "gurluşyk" ahlak düşünjesine eýerýär.

Geljekdäki dünýägaraýyş

Bu, rahatlygyň taslamasydyr we "ahlak taslamasy" "adamlara gönükdirilen" işewürlik pelsepesini döretdi.Zehinlere öz jogapkärçiligi hökmünde doly oýnap biljek platforma döretmeli.Korporatiw maliýe dolandyryşyna üns beriň we esasy bäsdeşlik ukybynyň kärhanasyny gowulandyryň.

Kompaniýanyň görnüşi

Kompaniýanyň ýolbaşçylary tehnologiýanyň kärhananyň iň güýçli ýaşaýyşdygyna hemişe ynanýarlar.Şol sebäpli, kompaniýa näçe kyn bolsa-da, elmydama ylmy maýa goýumlaryna we tehnologiki innowasiýalara ygrarly bolup, yzygiderli Sýuçhouou şäherinde tanalýan kärhana tehnologiýa merkezine we Jiangsu welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhana öwrüldi.Indi daşarky ylmy gözlegleriň üstünliklerini işjeň tanadýar we üýtgedýär, 10-dan gowrak milli oýlap tapyş patentine ýüz tutdy we meşhur täze tehnologiýalary işe girizdi