banner1
banner4
banner5(1)
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Kärhanamyza hoş geldiňiz

Biziň kompaniýamyz, kebşirlenen sferik tor, bolt sferik paneli, uly giňişlikdäki ýörite görnüşli paneli öndürmekde we gurnamakda ýöriteleşen polat gurluş in engineeringenerçilik kärhanasydyr.Kompaniýada 90-dan gowrak adamdan ybarat hünärmen tehnologiýa we gurluşyk dolandyryş topary, 160-dan gowrak adamdan ybarat tejribeli gurluşyk topary bar.Milli iri göwrümli möhüm taslamalaryň köpüsiniň polat gurluşygyna gatnaşdy we eýesi we baş potratçy tarapyndan ençeme gezek ýokary baha berildi.

biziň işimiz

taslama ýagdaýlarymyzy görkezýär

 • Guizhou Gymnasium

  Guizhou gimnaziýasy

  Bu taslama, umumy beýikligi 39 metr, umumy uzynlygy 88 metr we umumy uzynlygy 432 metr bolan kosmos çarçuwasynyň gurluşy, ýumurtga görnüşli Guýang gimnaziýasydyr.Gimnaziýa jemgyýetçilik binasydyr we polat giňişlik çarçuwasy binanyň iň möhüm gurluşlaryndan biridir.“Xuzhou Puye Steel Structure Engineering Co., Ltd.” onlarça stadion kosmos çarçuwasynyň gurluşyk tejribesine eýedir we aşakdaky hyzmatlar bilen stadionyň kosmos çarçuwasynyň gurluşygy üçin ýörite düzülendir: In engineeringenerçilik meýilnamasy we kosmos çarçuwasy CAD dizaýny köp sanly adam tarapyndan gözden geçirilýär Gurluşyk toparynyň hünärmenleri we taýýar komponentler milli standartyň talaplaryna laýyklykda işlenýär we 2 gatlak goragly paýlanyş prosesi 5 esasy ulgam tarapyndan amala aşyrylýar.
  has giňişleýin gör
 • Jimo-North-Station

  Jimo-Demirgazyk-Wokzal

  Jimo Demirgazyk demir ýol menziliniň toplumlaýyn binasynyň gurluşygy 9 988 inedördül metre barabardyr.Platformanyň daşarky tarapyndan 9 metr uzaklykda, uzynlygy 144 metr, ini 36,42 metr, ortasynda 19,7 metr we beýikligi 13,5 metr.Jimo Demirgazyk demir ýol menziliniň öňünde 15 metrlik stansiýa bar.Gurluşyk platformasy, gapdalynda 15 metr gaty ýer, stansiýa binasynyň dizaýn aralygydyr.Polat giňişliginiň çarçuwasynyň aýratynlyklary: 1. Gowy ýel, gar we ýer titremesine garşylyk, ýokary berklik we ýokary gurluş howpsuzlygy bar.2: Aralyk uludyr, 20 metrden 70 metre çenli aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner.3: Senagatlaşma derejesi ýokary, iş ýüküniň 80% -i milli taýýarlanan binalaryň aýratynlyklaryna laýyk gelýän senagat taýdan ösdürilýär.4: Kran ulanyp bolýança gurmak amatly.5: Gurluşyk döwri gysga, bir günde 500 ~ 1000 inedördül metr gurup bolýar.6: Dürli giňişlikde üç ölçegli modellemek amala aşyrylyp bilner.
  has giňişleýin gör
 • Shanghai Stadium Membrane Structure

  Şanhaý stadionynyň membrananyň gurluşy

  Şanhaý gimnaziýasy Hytaýyň iň uly gimnaziýalarynyň biridir.Esasy gimnaziýa tegelek, beýikligi 33 metr, membrananyň üçeginiň gurluşy bolsa diametri 110 metre ýetýär.Uly sahna çarçuwasy (perde bilen) beýikligi 16 metr we ini 28-den 42 metre çenli (sazlamak üçin gapdal perdeler bilen. Stadionyň membranasynyň gurluşynyň artykmaçlyklary: 1. Membrananyň gurluşynyň binasynyň agramy diňe otuzyň bir bölegidir. Şeýle hem, membrananyň gurluşyna uzyn aralyk dartylýan desgalarda (goldanmaýan) binalarda, esasanam uzak aralykly dartyşly gurluşlar stadionlarynda we ägirt uly päsgelçiliksiz giňişlikleri talap edýän beýleki binalarda adaty gurluşlary amala aşyrmakda ýüze çykýan kynçylyklary düýpgöter ýeňip geçmäge mümkinçilik berýär. Milli stadion (Guşlaryň höwürtgesi) we membrananyň gurluşlaryny ulanýan Suw kubasy ýaly erkin, ýeňil, ýumşak we güýçli şekillere ýetmek has aňsat.
  has giňişleýin gör

önümimiz

Gyzgyn önümlerimiz

 • 0

  Zawod meýdany

 • 0+

  Tejribe ýyllary

 • 0+

  işçileriň sany

 • 0+

  Taslamanyň tamamlanmagy

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderiniň kanagatlanmagy

Polat gurluşyk in engineeringenerçilik kärhanasyIň soňky maglumatlarymyz

Polat gurluşyk ussahanalarynyň beton gurluşyk ussahanalarynyň artykmaçlyklary Polat konstruksiýa ussahanasynyň we beton binanyň bahasy köp ...
has giňişleýin gör
Polat gurluşynyň aýratynlyklary 1. materialokary maddy güýç we ýeňil agram Polat ýokary güýç we elastikligiň ýokary modulyna eýe.Beton bilen deňeşdirilende ...
has giňişleýin gör
polat konstruksiýalarynyň öndürijiligi Hytaý irki döwürlerde demir desgalarynda uly üstünlikler gazanan hem bolsa, demir binalaryň derejesinde uzak saklandy ...
has giňişleýin gör
polat gurluşlaryň öndürijiligi malylylyk izolýasiýasy we energiýa tygşytlaýyş tehnologiýasy malylylyk izolýatyny üpjün etmek üçin ýeňil polat gurluşy ...
has giňişleýin gör