page_head_Bg

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Beton gurluşyk ussahanalaryndan polat gurluş ussahanalarynyň artykmaçlyklary

Polat gurluşyk ussahanasynyň we beton binanyň bahasy umumy alada döredýär.Köp adamlar polat gurluş gurluşygynyň bahasy beton binadan has ýokary diýip pikir edýärler.

 

Advantages of steel structure workshops over concrete building workshops

Aboveokardakylar diňe salgylanma üçin diňe gödek umumy derňew we deňeşdirme.Polat gurluşynyň gurluş giňişliginde köp deşik we boşluk bar we polat şöhleleriniň torlaryna diametrden has kiçi turbalaryň üstünden geçmäge rugsat berilýär, bu bolsa turbageçirijileriň ýerleşişini has amatly edýär we şeýle hem ýokarlandyrýar binanyň arassa beýikligi we turbageçirijileri çalyşmak, abatlamak amatly.Gum, daş we sement ýygnalýan ýerleri azaldýar, şeýle hem şäher merkezlerinde ýa-da dykyz ýaşaýyş ýerlerinde uly artykmaçlyklara eýe bolan, deslapky komponentleri taýýarlamak we demir-beton guýmak üçin çygly işleri azaldýar.

Highokary güýçli ýer titremesinde, berkitme talaplary bolan belent binalaryň agramy ýarym esse azalsa, seýsmiki berkitme derejesini bir dereje azaltmaga deňdir.

Mundan başga-da, polatdan ýasalan ussahananyň beýleki gurluşlarda, esasanam beýik binalarda deňi-taýy bolmadyk artykmaçlyklary bar:

1. Turbageçirijiniň ýerleşişi amatly.

2. Gurluşygyň tizligi çalt we polatdan ýasalan ussahanalar gurluşyk üçin has giň ýer we has uly gurluşyk öý meýdany bilen üpjün edip biler.Kazyýet taslamasynyň anyk çyzgylaryny derňäp we jikme-jik deňeşdirip boljak bolsa, gaty möhümdir.Polat gurluş bölekleri köplenç zawodlarda öndürilýär we diňe gurluşyk meýdançasynda ýokary gaýtadan işleýiş takyklygy, zähmeti tygşytlamak we ýerinde medeniyetli bolmak bilen gurulýar.Käbir ösen ýurtlar polat desgalarynyň mineral baýlyklaryň gazylyp alynmagyny azaltmak üçin gaýtadan ulanyp boljak ekologiýa taýdan arassa binalardygyna ynanýarlar.


Iş wagty: Mart-04-2022