page_head_Bg

Önümler

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Çengdu sungat muzeýiniň kosmos çarçuwasy

Çengdu sungat muzeýiniň polat kosmos çarçuwasynyň aýratyn ulanylyş funksiýasy ýok, köpçüligiň gözellige ymtylmagyny üpjün etmek üçin suratkeş düşünjesini durmuşa geçirmek, polat gurluş kosmos çarçuwasy ähli çylşyrymly, tertipsiz ýa-da adaty şekilleri durmuşa geçirip biler, gurluşyk pudagynda “Hemme zat” bolmak:

1: Arç, tegelek, sferik gabyk, eýer şekili we ş.m. ýaly dürli giňişlikdäki yzygiderli şekilleri durmuşa geçirip biler we dürli tertipsiz şekilleri hem durmuşa geçirip biler.

2: Şol bir görnüş, beýleki gurluşlara garanyňda arzan.

3: Senagatlaşma derejesi ýokary, önümçilik we gaýtadan işlemek döwri gysga.

4: Gurmak has amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Chengdu Art Museum Space Frame

Bu amal ýörite şekilli polat gurluş kosmos skeleti / çig mal Q235B kebşirlenen turba / umumy beýikligi 45 metr / umumy uzynlygy 115 metr / umumy uzynlygy 1577 metr.

1. Polat gurluş giňişliginde ulanylýan polat dartyş güýjüne, uzalmagyna, hasyl güýjüniň we kükürdiň we fosforyň düzümine eýe bolmalydyr, şeýle hem uglerodyň düzüminiň ökde kepilligine eýe bolmalydyr.
2. Stehli polatlar kebşirlenen gurluş polatlarydyr we dizaýn talaplaryna laýyklykda dartyş synagyna, egilme synagyna we V-notch täsir synagyna sezewar ediler, şeýle hem kebşirleýiş talaplaryna laýyk gelmelidir.
3. Şöhleler we sütünler ýaly ähli polat komponentleri Q355B polatdan ýasalandyr, jikme-jiklikler üçin çyzgy talaplaryna serediň.Komponentleriň hil ülňüleri häzirki “Milli pes garyndy ýokary güýçli gurluş polat” (GB / T 1591-2018) milli standartynyň talaplaryna laýyk gelmelidir.Dartyş güýji, uzalmagy, hasyl nokady, sowuk egilme synagy we materialyň täsir berkligi kepillendirilmelidir we kükürdiň, fosforyň we uglerodyň düzümi talaplara laýyk gelmelidir.
4. Seýsmiki dizaýn wagtynda polat aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:
Poladyň öndürijilik güýjüniň ölçenen bahasynyň dartyş güýjüniň ölçenen bahasyna bolan gatnaşygy 0,85-den köp bolmaly däldir;
Polat aç-açan hasyl ädimleri bolmaly we uzalmagy 20% -den az bolmaly däldir;
Polat gowy kebşirleme we kabul ederlikli täsir berkligine eýe bolmalydyr.
5. Kebşirleýiş materiallary ,
Kebşirleýiş birikdiriji material esasy metal bilen gabat gelmelidir.Iki dürli polat derejesi kebşirlenende, aşaky güýçli polat derejesine gabat gelýän elektrod ýa-da sim ulanylýar.Göni dinamiki ýük ýa-da möhüm galyň plastinka kebşirlemek bilen kebşirlenen birikmeler, E4315, E4316, E5015, E5016 we beýleki modeller ýaly pes wodorodly elektrodlary ulanmalydyr.

Chengdu Art Museum Space Frame1
Chengdu Art Museum Space Frame4
Chengdu Art Museum Space Frame5

  • Öňki:
  • Indiki: